جهت دریافت سوالات آزمون دبیرخانه می توانید از نمونه های زیر استفاده کنید.
۱-نامه های وارده سازمان به کجا ارسال می شوند ؟
۱-دبیرخانه ۲-بایگانی ۳-کارپردازی ۴-روابط عمومی
به نامه های صادره ای که در پاسخ نامه وارده نباشد ………….. گفته می شود؟
۱-نامه صادره مسبوق به سابق ۲-نامه های صادره ابتدا به ساکن ۳-نامه های صادره ابتدا به سابق ۴-نامه های مسبوق به ساکن
یک ماشین نویس مجرب در هر دقیقه چند حرف تایپ می کند ؟
۲۵۰-۱حرف ۲-۲۳۰حرف ۳-۳۰۰حرف ۴-۳۲۰حرف
شرحی است که در مورد موضوع نامه نوشته می شود و رکن اساسی نامه را تشکیل می دهد.
۱-موضوع ۲-سرلوحه ۳-متن ۴-رونوشت
مجوز تایپ نامه ها از طریق چه کسی صادر می شود ؟
۱-ماشین نویس ۲-منشی ۳-مدیر واحد ۴-همه موارد
علامت تعجب (!) نشانه …………. است .
۱-توضیح بیشتر ۲-تفسیر مطالب ۳-ترس و نگرانی ۴-ادامه جمله قبلی
در این سیستم اسناد یا پرونده ها بر حسب سال ، فصول ، ماه ها یا روزهای سال تنظیم می شود؟
۱-سیستم الفبایی محض ۲-سیستم موضوعی ۳-سیستم تاریخی ۴-سیستم الفبایی ساده
برای تفکیک دو کلمه مکرر از چه علامتی استفاده می شود ؟
۱-علامت تعجب ۲-سه نقطه ۳-ویرگول یا کاما ۴-پرانتز
برای ایجاد یک روش یکسان در مکاتبات اداری ، از سلسله مراتب بالا به سطح پایین اداری چه عباراتی نوشته می شود ؟
۱-مقتضی است ، خواهشمند است ۲-به استحضار می رساند ۳-متمنی است ۴-استدعا می شود
تفکیک و طبقه بندی نامه های وارده بر چه اساس انجام می شود ؟
۱-موضوع ۲-نوع نامه ۳-محرمانه ، غیر محرمانه ۴-همه موارد
مهر رسید اخذ شود مخصوص چه نامه هایی است ؟
۱-نامه های وارده ۲-نامه های صادره ۳-نامه های محرمانه ۴-نامه های حقوقی و مالی صادره
موارد تشکیل دهنده ی مهر ورود کدام است ؟
۱-واحد اقدام کننده ، امضا ۲-واحد اقدام کننده ، شماره و تاریخ نامه ۳-شماره، مهر ۴-هیچکدام
این دفتر جزو فرم های عمومی و استاندارد نیست .
۱-اندیکاتور ۲-اندکس ۳-اپراتور ۴-راهنما
این دفتر از طرف موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین شده است ؟
۱-دفتر اپراتور ۲-دفتر راهنما ۳-دفتر ردیابی ۴-دفتر اندیکاتور
از کدام قسمت نامه برای مهر ورود استفاده می شود ؟
۱-بالا سمت راست ۲-بالا سمت چپ ۳-پایین سمت راست ۴-پایین سمت چپ
نام دیگر نمراتور چیست ؟
۱-ماشین تمبر زنی ۲-ماشین شماره زنی ۳-ماشین دوخت ۴- شماره دفتر اندیکاتور
عبارت است از ادامه و دنباله یا تعقیب نامه قبلی ………….
۱-عطف ۲-پایه ۳-بازگشت ۴-پیرو
ثبات نام چه کسی است ؟
۱-اندیکاتور نویس ۲-مسئول ثبت نامه های وارده و صادره ۳-مسئول دفتر ۴-الف و ب
مهم ترین عیب دفتر اندیکاتور قدیمی چیست ؟
۱-عدم وجود دستور العمل شیوه به کار گیری ۲-اسراف در مصرف کاغذ
۳-عدم استفاده بهینه از دفتر ۴-مدت زمان کوتاه مصرف
کدام نامه ها در دفتر اندکس ثبت می شود ؟
۱-نامه های وارده ۲-نامه های صادره ۳-نامه های وارده دارای شماره ۴-نامه های محرمانه و صادره
اگر شماره نامه ای ۷۵۴۳۱ باشد کدام رقم در قسمت هزار دفتر اندکس ثبت می شود ؟
۶-۱ ۴-۲ ۵۴-۳ ۷۵-۴
مدت نگهداری دفتر اندیکاتور چند سال است ؟
۱-یکسال ۲-دو سال ۳-۱۰ سال ۴-۱۵سال
محل استفاده از دفتر ردیابی کجاست ؟
۱-تمام ادارات و سازمان ها ۲-فقط اداراتی که روش متمرکز دارند
۳-فقط اداراتی که روش نیمه متمرکز دارند ۴-بنا به تشخیص مدیر
فرم ع – ۵۴ ( ۱۰- ۱۳۵۴ ) شامل کدام دفتر است ؟
۱-دفتر اندیکاتور ۲-دفتر راهنما ۳-دفتر اندکس ۴-ب و ج
روش ارسال نامه های وارده و صادره چیست ؟
۱-از طریق پست ۲-از طریق نامه رسان داخلی ۳-تحویل نامه به شخص ارباب رجوع ۴-همه موارد
در چه زمانی از روش غیر متمرکز استفاده می شود ؟
۱-تعداد مکاتبات زیاد باشد ۲-در سازمان مراجعه کننده زیاد باشد
۳-تعداد نیروی انسانی و وسایل به اندازه کافی باشد ۴-همه موارد
مهمترین مزیت استفاده از رایانه چیست ؟
۱-چاپ سریع و زیاد ۲-حفظ و نگهداری حجم زیاد اطلاعات ۳-چاپ رنگی اطلاعات داده شده ۴-همه موارد
فایده ابزارهای ماشینی چیست ؟
۱-سرعت زیاد ۲-سهولت انجام کار ۳-نظم و ترتیب و هماهنگی دقیق کار ۴-همه موارد
در نامه های محرمانه و خیلی محرمانه کدام مهر استفاده می شود ؟
۱-مهر امضا ۲-مهر اندکس ۳-مهر طبقه بندی شده ۴-مهر رسید اخذ شود
مرحله اول ارتباط نوشتاری در سازمان چیست ؟
۱-اداره امور دفتری ۲-اصول بایگانی ۳-آیین نگارش و مکاتبات اداری ۴-حفظ و نگهداری مکتوب و نوشته
در این روش گردش مکاتبات هیچ یک از واحد های سازمان اجازه انجام و اداره امور دفتری سازمان را ندارند .
۱-روش متمرکز ۲-روش غیر متمرکز ۳-روش نیمه متمرکز ۴-روش سازمانی
شماره دفتر اندکس از چه رقمی شروع می شود ؟
۱-از یک تا ۹۹ ۲-از سه صفر تا ۹۹۹۵ ۳-از یک تا بی نهایت ۴-هیچکدام
عنصر اصلی ارتباط در سازمان چیست ؟
۱-نیروی ا نسانی ۲-ابزار کار ۳-برنامه کار ۴-هیچکدام
کدام گروه از نامه های اداری وارده نیست ؟
۱-دادخواست ۲-آیین نامه ۳-تقاضانامه ۴-استشهاد
کدام یک از ارتباطات شفاهی در سازمان نیست ؟
۱-جلسه اداری ۲-همایش اداری ۳-دستور العمل ۴-مکالمات تلفن
مطمئن ترین و مستند ترین روش برقراری ارتباط سازمان چیست ؟
۱-مبادله ی نامه ۲-برقراری ارتباط تلفنی ۳-ارسال فکس ۴-ارسال پیام از طریق اینترنت
به وظایفی که در سازمانها به منظور پشتیبانی از واحد های اجرایی سازمان صورت می گیرد ….. می گویند .
۱-سازمانی ۲-ستادی ۳-صف ۴-اداری
برای ثبت نامه های وارده و صادره از چه وسیله ای استفاده می شود ؟
۱-دفتر اندکس ۲-دفتر اندیکاتور و اندکس ۳-کامپیوتر و اندیکاتور ۴-دفتر پیگیری و کارتابل
کدام مورد جزو ویژگی های شغلی مسئول دبیر خانه نیست ؟
۱-علاقه به کار ۲-هوش مناسب ۳-تحصیلات مناسب ۴-سلامت جسمانی
کدام کلمه به شیوه فارسی درست نوشته شده است ؟
۱-بیگناه ۲-جرئت ۳-اسحق ۴-به سرعت
گروه هنر و برنامه نویسی مهرگان مفتخر است تا تلاش مستمر خود را در خصوص توسعه سیستمهای نرم‌افزاری این مجموعه با ارائه نرم‌افزار تحت شبکه کارتابل الکترونیک به همراه دبیرخانهتحت عنوان داتام جهت تسهیل فرآیند کاری شرکت‌ها و سازمان‌ها ارائه نماید. جهت مشاهده لیست ویژگی‌های نرم‌افزار، اینجا کلیک کنید.