سخت افزار سرور کارتابل الکترونیک

 2 GHz compatible processor

 CPU

 4 GB or Higher

 RAM

 100 mbps / Recommended :1000Mbps

 LAN

 54 mbps / Recommended :108Mbps

 Wireless

 

نرم افزار سرور کارتابل الکترونیک

 64/32 bit

 Windows Server 2008 R2 SP1 or later

 Windows 7 sp1 or later

 Operating system

Microsoft SQL Server 2008 R2  or later

Software

 Database

  • Microsoft IIS 7 or
  • Higher
  • Microsoft Office 2007 or Higher
  • Microsoft.NET Framework 4

 Programs and Feature

 

 

سخت افزار ایستگاه کاربری –کارتابل الکترونیک

 CPU

 2 GHz compatible processor or Higher

 RAM

 2 GB or Higher

 HARD

 200 MB of free space

 LAN

 100 mbps / Recommended :1000Mbps

 Wireless

 54 mbps / Recommended :108Mbps

 Scanner

  • به تعداد مناسب با نیاز هر دبیرخانه واپراتور ثبت کننده نامه
  • اطمینان ازصحت عملکرد اسکنر درمحیط Windows